ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERKOOP OP AFSTAND


Voorwoord

De huidige Algemene voorwaarden van de verkoop op afstand ("AVVA") zijn van toepassing op elke online bestelling van producten en diensten op de website www.swimcapprinters.com  De Klant moet steeds de AVVA lezen en aanvaarden vooraleer hij een bestelling plaatst. Elke online bestelling zal beschouwd worden als een uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de AVVA van Swim Cap Printers. Door een bestelling bij Swim Cap Printers te plaatsen, verzaakt de Klant aan de toepassing van zijn eigen eventuele algemene voorwaarden en erkent hij kennis te hebben genomen van de AVVA van Swim Cap Printers en ze onvoorwaardelijk te aanvaarden. Het feit dat de Klant naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst impliceert niet dat deze door Swim Cap Printers aanvaard worden.

Contactgegevens van de verkoper, Swim Cap Printers, een handelsmerk van e-atlete BV, gevestigd te Kezeweide 29, 1730 Mollem; met BTW nummer BE0818.011.193. Contacteerbaar via email op info@swimcapprinters.com of telefoon 02/461 11 73 tijdens de kantooruren. 

 De Klant:

De producten en diensten die op de website www.swimcapprinters.com worden aangeboden, zijn zowel bestemd voor (i) natuurlijke personen die handelen in hun hoedanigheid van consument (elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet kaderen binnen zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit) of professional, als voor (ii) rechtspersonen (dit wil zeggen dat de producten of diensten voor professionele doeleinden verwerven), hierna de "Klant(en)", waarnaar ook verwezen wordt met "u" of "uw".

 

De Klant(en) die producten of diensten voor professionele doeleinden kopen verklaren uitdrukkelijk af te wijken van de bepalingen van artikel 8 van de AVVA, alsook het retourrecht binnen de 14 dagen. De term "Partijen" verwijst zowel naar Swim Cap Printers als naar de Klant. 

 

Artikel 1: Contractuele relaties tussen de partijen

De Partijen komen overeen dat hun contractuele relaties uitsluitend worden geregeld door deze AVVA.

Geen enkel product zal verkocht worden aan minderjarigen jonger dan 16 jaar. Voor minderjarigen ouder dan 16 jaar(tot en met 18 jaar) is de toelating van de ouders strikt noodzakelijk om een bestelling te plaatsen.

Deze AVVA kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Swim Cap Printers zonder voorafgaande verwittiging. Lopende overeenkomsten blijven echter onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik dat de verkoop werd gesloten. Na bevestiging van de bestelling ontvangt de Klant de AVVA in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

 

Artikel 2: producten en diensten

Swim Cap Printers verkoopt producten en verstrekt diensten die te maken hebben met sport & vrije tijd. 

Op de website www.swimcapprinters.com verkochte producten worden zo gedetailleerd mogelijk beschreven en voorgesteld. Swim Cap Printers kan echter niet garanderen dat sommige kenmerken van producten niet gewijzigd worden na verloop van tijd, onder meer om de kwaliteit ervan te verbeteren. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen fouten in de presentatie niet uitgesloten worden. In dat geval kan Swim Cap Printers in geen geval aansprakelijk gesteld worden (zie artikel 10 betreffende de aansprakelijkheid van Swim Cap Printers).

Foto's van artikelen op de website van Swim Cap Printers zijn eveneens louter informatief en leiden tot geen enkele contractuele verplichting in hoofde van Swim Cap Printers. Swim Cap Printers kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of de voorstelling van foto's van artikelen. Daarom moet het aanbod van producten en hun beschikbaarheid op de website van Swim Cap Printers als louter informatief en niet contractueel bindend beschouwd worden.

De technische gegevens en beschrijvingen in de informatie over het artikel en de brochures van Swim Cap Printers zijn geen gegevens en beschrijvingen waarmee de te leveren artikelen contractueel moeten overeenstemmen, behalve ingeval van voorafgaandelijke, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Swim Cap Printers.

Er wordt advies betreffende het gebruik van het bestelde artikel gegeven op basis van "best efforts". Geen enkele informatie of verklaring die door Swim Cap Printers verstrekt wordt met betrekking tot het gebruik van zijn artikelen heeft enige invloed op de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om voor gebruik of consumptie de juistheid van het advies na te gaan en zelf de nodige controles uit te voeren betreffende de bestemming die hij aan het artikel wenst te geven.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het correct gebruik van de artikelen overeenkomstig de gebruiksinstructies (voorschriften), technische specificaties en toepasbare veiligheidsnormen. Swim Cap Printers is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gebruik of uitvoering die niet-conform de voorschriften zijn. De Klant moet op eigen kosten het nodige advies inwinnen en op eigen kosten de controleprocedures laten uitvoeren om de gebruikswaarden van de artikelen vast te stellen met het oog op de gewenste gebruiksbestemming.

Als Swim Cap Printers voor de Klant diensten verricht, heeft het een middelenverbintenis in het kader van de uitvoering van zijn diensten.

 

Artikel 3: prijs

Prijzen op de website van Swim Cap Printers worden weergegeven in euro, inclusief alle belastingen die van toepassing zijn in België (BTW, Recupel, andere).

Als u een bestelling plaatst, komt de werkelijke prijs van deze aankoop overeen met de geldende prijs op het ogenblik van de bestelling.

De afgebeelde prijzen op www.swimcapprinters.com  zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten (levering) of andere bijkomende optionele diensten. Deze kosten zijn afhankelijk van de omvang en de kenmerken van elke specifieke bestelling en kunnen niet op voorhand bepaald worden; de transportkosten variëren naargelang de omvang en het gewicht van de bestelling.

In de loop van het bestellingsproces krijgt u voor de bevestiging van de aankoop en de betaling van de bestelling op het overzichtsscherm wel een overzicht van de totaalprijs aan producten en de uiteindelijke totale verpakkings-, transport- en leveringskosten, alsook van de kosten van eventueel aanvullende dienstverlening.

Hoewel alle prijzen worden door Swim Cap Printers met de meeste zorg opgegeven worden, zijn materiële vergissingen steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden u bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of duidelijk foutieve prijsopgaven. Swim Cap Printers kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een materiële vergissing betreffende de prijs van een van zijn artikelen.

Swim cap Printers behoudt zich het recht voor om de juiste prijs toe te passen of een bestelling eenzijdig te annuleren als blijkt dat de aangegeven prijs en / of beschrijving van het product of de producten en bijbehorende opties onjuist zijn vermeld op de website ten gevolge van een technische storing of menselijke fout.

 

Artikel 4: Beschikbaarheid van de artikelen

Swim Cap Printers levert aanzienlijke inspanningen om het online aanbod van zijn gamma artikelen met de reëel beschikbare voorraden. Het kan echter nooit op voorhand uitgesloten worden dat artikelen die op de website als leverbaar of beschikbaar aangeduid worden niet meer in stock zijn op het moment dat de bestelling verwerkt wordt. Swim Cap Printers kan in een dergelijke situatie niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van een of meerdere artikelen.

 

Artikel 5: Procedure voor het plaatsen van de bestelling.

Sluiting van de overeenkomst

De artikelen en diensten die op onze website www.swimcapprinters.com  worden aangeboden, vormen op zich geenszins een aanbod. Het volstaat niet een artikel of een dienst te bestellen om een verkoopovereenkomst tot stand te brengen.

Het zou bijvoorbeeld kunnen dat artikelen die op de website als leverbaar of beschikbaar aangeduid worden niet meer voorradig zijn op het ogenblik dat de bestelling verwerkt wordt, of dat Swim Cap Printers van mening is dat het artikel besteld werd door een minderjarige of een professional met de intentie de artikelen door te verkopen.

Swim Cap Printers is dan ook pas rechtsgeldig geboden ten opzichte van de Klant vanaf het ogenblik dat het een aanvaardingsbevestiging verstuurt. Als Swim Cap Printers beslist uw bestelling niet te bevestigen, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

 Technische stappen voor de sluiting van een overeenkomst:

De bestelling gebeurt in meerdere stappen, volgens een nauwkeurig omschreven "bestellingsproces", dat u hieronder kunt nalezen:

U selecteert de gewenste producten en vult uw virtuele winkelwagentje;

U kiest de levermethode

U vult uw persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens in;

Als u besluit de betaling uit te voeren, verschijnt een overzicht, zodat u eventuele foutieve aanrekeningen kan opsporen en verbeteren vooraleer uw bestelling definitief te plaatsen;

Op het einde van de bestelling krijgt u ook nog een laatste overzicht ("overzichtsscherm") met de totaalprijs van de artikelen, de totale verpakkings-, transport- en leveringskosten en de kosten van eventueel aanvullende dienstverlening, en heeft u daarna de mogelijkheid uw bestelling definitief te aanvaarden;

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt u de algemene voorwaarden. 

U doet vervolgens een aanvraag tot betaling. U kan betalen met bankkaart of via overschrijving. Als u uw betaling bevestigt, verbindt u zich ertoe over te gaan tot aankoop;

Bevestiging van de bestelling door Swim Cap Printers. De Klant krijgt een bevestiging van zijn bestelling via een e-mail van Swim Cap Printers. Deze bevestiging omvat:

het nummer van de bestelling;

het totale betaalde bedrag en de betalingswijze;

de leveringstermijn;

de datum waarop de klant ten laatste de goederen in ontvangst moet nemen;

Swim Cap Printers behoudt zich daarentegen het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:

De producten zijn niet meer voorradig op het ogenblik dat de bestelling verwerkt wordt; of

Swim Cap printers van mening is dat het product door een minderjarige werd besteld of;

Swim Cap printers van mening is dat het product besteld werd door een professional met de intentie de producten door te verkopen wat verboden is); of

In geval van fraude of;

In geval van insolvabiliteit van de klant; of

U aan Swim Cap printers nog vervallen en opeisbare schuldvorderingen verschuldigd bent


Artikel 6: Specifieke voorwaarden voor promotiecampagne

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op aankopen die de Klant doet tijdens een promotiecampagne:

De promotiecode van de promotiecampagne moet vermeld worden in de gevraagde zone;

Promotiecampagnes zijn enkel toegankelijk voor natuurlijke personen die handelen in hun hoedanigheid van consument (zie definitie hierboven)

Promotiecampagnes zijn slechts van toepassing binnen de grenzen van de in België beschikbare stocks;

Per bestelling kan de Klant slechts twee (2) identieke artikelen of artikelen van dezelfde aard kopen;

Een Klant kan maar een (1) keer gebruik maken van een promotiecode;

De voorgestelde kortingen zijn enkel geldig op de aankoop van producten en niet op de bijhorende kosten, inclusief en niet uitsluitend de verzendingskosten en de administratieve kosten;

Promotiecampagnes zijn enkel geldig op online aankopen.

Bestellingen die deze AVVA niet respecteren, zullen niet worden uitgevoerd. 

 

Artikel 7: Betaling

U kan bij aankoop op de website www.swimcapprinters.com  op verschillende manieren betalen:

 Via bankkaart en elektronische weg, zoals Bancontact/Maestro, Visa, Mastercard.

Via klassieke overschrijving op onze rekening, vermeld in de checkout. De artikelen worden voor u gereserveerd gedurende tien (10) dagen, in afwachting van de daadwerkelijke debitering van de betaling. Als we de betaling niet ontvangen hebben binnen voormelde termijn, kan Swim Cap Printers naar eigen goeddunken en zonder kosten besluiten de bestelling te annuleren. U zal hiervan dan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden.

Als u niet binnen deze termijn betaalt, is Swim Cap Printers ontslaan van elke verplichting ten overstaan van de Klant en kan het op eigen initiatief de bestelling annuleren zonder kosten voor de Klant.

Elke laattijdige betaling geeft na een eerste ingebrekestelling aanleiding tot het aanrekenen van verwijlinteresten tegen de wettelijke rentevoet. U zal eveneens een forfaitaire boete van 10% moeten betalen, berekend op het resterende nog verschuldigde totale bedrag in hoofdsom, met een maximum van 1.250,00.

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computer registers van Swim Cap Printers en die van onze onderaannemers, het bewijs van alle transacties tussen Swim Cap Printers en de Klant. Het feit dat u het nummer van uw debet- of kredietkaart meedeelt en u de bestelling definitief bevestigt, vormt het bewijs dat u instemt met deze bestelling en met deze AVVA. Deze bevestiging staat gelijk aan ondertekening.

 Factuur voor professionele klanten

Professionele klanten kunnen een factuur ontvangen, standaard via electronische weg en dit bij levering. De betalingsvoorwaarden worden bepaald door Swim Cap Printers op basis van oa type klant, de stiptheid van betaling op vorige bestellingen.  

 

Artikel 8: Levering en risico-overdracht

8.1. levering

Swim Cap Printers doet er alles aan om de leveringstermijnen vermeld op de website te respecteren. De vermelde leveringstermijnen beginnen te lopen op het ogenblik dat u de bevestigingsmail van uw bestelling ontvangt. Deze bevestigingsmail bevat eveneens een overzicht van uw bestelling en een kopie van deze AVVA.

De leveringstermijnen zijn van toepassing onder voorbehoud van de correcte medewerking van de Klant voor wat de levering betreft.

In geval van overmacht en van andere onvoorzienbare en buitengewone omstandigheden en omstandigheden waarover Swim Cap Printers geen controle heeft, waaronder: de verstoring van de activiteiten omwille van brand, waterschade en vergelijkbare omstandigheden, de onderbreking van de productie-installaties en -machines, het verstrijken van de leveringstermijn of de onderbreking van de levering door onze leveranciers, evenals de onderbreking van de activiteit door gebrek aan grondstoffen, energie of mankracht, stakingen, blokkades, problemen om over transportmiddelen te beschikken, files en regering interventies, heeft Swim Cap Printers het recht de levering of de dienst op te schorten voor de duur van dit beletsel voor een redelijke periode. Als de levering of de dienst aldus meer dan een (1) maand vertraging oploopt, hebben Swim Cap Printers en de Klant het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen ten belope van de hoeveelheden waarop de leveringsonderbreking betrekking heeft, zonder dat Swim Cap Printers of de Klant hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Swim Cap Printers is enkel verplicht te leveren en de overeengekomen prestaties uit te voeren als de Klant zijn verplichtingen correct en op tijd nakomt. Als de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, of in geval van insolvabiliteit of fraude, heeft Swim Cap Printers het recht op eigen initiatief de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Als de Klant nalaat beroep te doen op de bestelde artikelen, in ontvangst te nemen, of enige vertraging in de verzending of levering veroorzaakt, heeft Swim Cap Printers het recht om een schadevergoeding te vragen voor de kosten die hieruit voortvloeien, waaronder de kosten voor de opslag ter plaatse, onverminderd zijn andere rechten en los van het feit dat Swim Cap Printers het recht heeft de artikelen bij hemzelf of bij een derde te laten opslaan op kosten van de Klant.

Swim Cap Printers is niet aansprakelijk voor gevolgschade omwille van laattijdige of helemaal geen levering die te wijten is aan de aangestelde transporteur.

 

8.1.1. Levering

Als u kiest voor levering, wordt het artikel dat u heeft gekocht zo spoedig mogelijk bij u geleverd. Hiervoor doet Swim Cap Printers beroep op een externe onderaannemer (transporteur). Deze levert het aangekochte artikel tijdens de week en binnen de gebruikelijke werkuren.

De totaalkost voor transport en levering wordt u op het einde van het bestellingsproces maar voor de goedkeuring en betaling van de bestelling meegedeeld (zie artikel 5).

Artikelen worden geleverd op het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven (uitgezonderd postbussen). Bij levering op een gemeenschappelijk adres stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Swim Cap Printers de bestelling levert op het gemeenschappelijke adres zoals vermeld op de bestelbon. Swim Cap Printers kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden door het feit dat de bestelling niet aan uzelf werd overhandigd, maar aan een medebewoner/kennis/familielid.

 

8.2. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt Swim Cap Printers de volle eigendom over de verkochte en geleverde artikelen totdat u al uw verplichtingen bent nagekomen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, tot u de prijs van de bestelde artikelen volledig betaald hebt.

De Klant is verplicht de artikelen onder eigendomsvoorbehoud te bewaren en te beheren als een goede huisvader totdat de eigendom over deze artikelen aan hem wordt overgedragen.

De Klant dient zich te verzetten tegen eventuele aanspraken van derden op deze artikelen en moet Swim Cap Printers hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

 Risico-overdracht

Niettegenstaande de hierboven vastgelegde clausule van eigendomsoverdracht, gebeurt de risico-overdracht naar de Klant op het ogenblik van de levering of de overhandiging van de goederen (bij een levering: artikel 8.1.2) 

Door de aanvaarding van deze AVVA stemt u ermee in dat de bestelling door derden in ontvangst genomen kan worden, maar uitsluitend op uw risico.

Als de Klant nalaat de artikelen in ontvangst te nemen of te betalen, wordt overeengekomen dat het risico op verlies van deze artikelen bij de Klant ligt. Deze regel is eveneens van toepassing als de Klant op een andere manier nalaat zijn medewerking te verlenen in het kader van de prestaties die Swim Cap Printers dient uit te voeren.

 

Artikel 9: Herroepingsrecht en ruilrecht

Overeenkomstig boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Belgisch Wetboek van economisch recht beschikt de Klant die handelt als consument over herroepingsrecht.

Er is hiervoor een standaard herroepingsformulier ter beschikking

Natuurlijke personen die de artikelen of diensten voor professionele doeleinden aankopen en rechtspersonen beschikken niet over dit herroepingsrecht.

 

9.1 Algemene principes van het recht op herroeping voor consumenten 

9.1.1. Behalve voor de artikelen opgesomd in artikel 9.2. beschikt u als consument bij elke aankoop op de website www.swimcapprinters.com  over het recht de uitgevoerde aankoop te herroepen, zonder dat u een boete moet betalen of een reden moet opgeven.

U kan dit herroepingsrecht uitoefenen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen. De termijn voor het herroepingsrecht dient als volgt berekend te worden:

 

Voor artikelen: vanaf de dag waarop u of een derde, andere dan de transporteur en die door u werd aangeduid, fysiek het artikel in bezit neemt;

Voor diensten: vanaf de dag volgend op het sluiten van de overeenkomst.

 

9.1.2. Indien u uw herroepingsrecht uitoefent, zal Swim Cap Printers u binnen de veertien (14) dagen na de mededeling van de beslissing tot herroeping van de Klant aan Swim Cap Printers, alle betaalde bedragen terugstorten via hetzelfde betaalmiddel dat de Klant bij zijn aankoop of bestelling gebruikt heeft.

Swim Cap Printers heeft het recht de terugbetaling uit te stellen totdat u het artikel terug krijgt of totdat de Klant het bewijs heeft geleverd dat het artikel opgestuurd werd.

De Klant heeft geen recht op herroeping na de volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering van de overeenkomst begon met de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de Klant, die eveneens erkende dat hij zijn herroepingsrecht zou verliezen van zodra de overeenkomst volledig uitgevoerd zou zijn door Swim Cap Printers.

Swim Cap Printers zal alle bedragen terugbetalen die het ontvangen zou hebben voor diensten die niet uitgevoerd werden op het ogenblik dat het herroepingsrecht werd uitgeoefend.

9.1.3. Enkel niet-beschadigde artikelen in hun originele verpakking worden volledig terugbetaald door Swim Cap Printers, middels de voorlegging van het originele aankoopbewijs.

Het is enkel toegelaten de verpakking te openen als dit nodig is om de aard, de eigenschappen en de werking van de artikelen te beoordelen.

Als de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht niet volledig voldaan werden, behoudt Swim Cap Printers zich het recht voor om:

de retour en terugbetaling te weigeren; en/of

het bedrag van de terugbetaling te verminderen, als de waarde van de artikelen gezakt is door handelingen andere dan de handelingen nodig om de aard, de eigenschappen en de werking van de artikelen vast te stellen.

 De Klant dient in elk geval de geleverde artikelen steeds correct te bewaren en te beschermen. Als de Klant zijn bewaringsverplichting niet naleeft, kan Swim Cap Printers weigeren de artikelen terug te nemen of om te ruilen (zelfs bij niet-conforme levering of gebreken), als de artikelen door een aan de Klant te wijten fout niet meer geschikt zijn voor normaal gebruik.

 

9.1.4. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons uw beslissing om de aankoopovereenkomst te herroepen mee te delen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, per e-mail op het adres: info@swimcapprinters.com

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken (zie hierboven).

Uw herroeping beslissing waarvan sprake in dit artikel moet steeds vergezeld worden van de volgende documenten:

de bevestigingsmail waarnaar verwezen wordt in artikel 5;

de bestelbon die samen met de bestelling werd verstuurd.

9.2 Geen herroepingsrecht voor bepaalde artikelen

Voor de volgende categorieën van artikelen beschikt U niet over een herroepingsrecht:

Artikelen die gepersonaliseerd zijn, bijv badmutsen met het logo van een vereniging of evenement. 

Artikelen met een duidelijk persoonlijk karakter (vb. Handdoeken, hartslagmeters, badpakken, ondergoed, etc.); ;

 9.3 In de praktijk: uitoefening van het herroepingsrecht

Bij overeenkomsten betreffende de verkoop op afstand van artikelen, kunnen er twee situaties onderscheiden worden:

Als de artikelen die het voorwerp van de bestelling uitmaken nog niet verzonden zijn, kan de Klant te allen tijde zijn aankoop herroepen en zal Swim Cap Printers hem zowel de aankoopprijs als de leveringskosten volledig terugbetalen;

Als de artikelen die het voorwerp van de bestelling uitmaken wel gedeeltelijk of volledig verzonden zijn, zullen de kosten voor verzending & retour ten laste van de klant zijn.

 

We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we het (de) artikel(s) ontvangen hebben of totdat u ons het bewijs hebt geleverd dat het (de) artikel(s) opgestuurd werd(en), de weerhouden datum is die van het eerste van deze feiten.

Als de artikelen al geleverd waren op het ogenblik dat de Klant beslist de overeenkomst te herroepen, moeten deze artikelen door de Klant teruggestuurd worden binnen de 14 dagen na de mededeling van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen:

 

9.4. Ruilrecht

Als particuliere klant van Swim Cap Printers kan u een artikel dat niet voldoet aan uw verwachtingen, tot 14 dagen na de aankoop omruilen, op eenvoudig verzoek van uw kasticket of bestelbon. Professionele klanten, verenigingen en scholen hebben geen ruilrecht of retourrecht.

Dit ruilrecht is niet van toepassing op artikelen met een duidelijk persoonlijk karakter, zoals bedoeld in artikel 9.2. (bijv gepersonaliseerde badmutsen)

Als u gebruik wenst te maken van uw ruilrecht, moet u ofwel het (de) artikel(s) dat (die) u wenst om te ruilen zorgvuldig inpakken en het (ze) terugsturen naar Swim Cap Printers. De kosten voor deze terugzending zijn ten laste van de klant.

Enkel volledige artikelen die in perfecte staat zijn en in hun originele verpakking zitten kunnen worden omgeruild. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan wordt de ruil als niet-conform beschouwd en worden de artikelen niet geruild.

Professionele klanten of verenigingen hebben geen ruilrecht. 

 

 Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Swim Cap Printers beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, en kan in geen geval ingeroepen worden bij enige onrechtstreekse schade zoals, onder andere, winstderving, commercieel verlies, verlies van gegevens, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat u de website raadpleegde of een aankoop op afstand sloot.

Swim Cap Printers kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het gebruik van het internet (onderbrekingen, virussen, etc.).

Swim Cap Printers kan enkel aansprakelijk gesteld worden -los van de rechtsgrond – voor schade die voortvloeit uit zijn eigen opzettelijke of zware fout  van zijn aangestelden. Met uitzondering van het voorgaande kan Swim Cap Printers in geen geval aansprakelijk gesteld worden als zijn artikelen niet voor hun overeengekomen of normale bestemming gebruikt werden.

Als Swim Cap Printers een gebrekkig artikel geleverd heeft dat schade veroorzaakt aan een Klant, beperkt de verplichting van Swim Cap Printers om de Klant een schadevergoeding te betalen zich tot het equivalent van de prijs (waarde) voor de vervanging van dit gebrekkig artikel, en dit los van de omvang van de schade die de gebrekkige levering aan de Klant veroorzaakte. Swim Cap Printers kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die afwijkt van de bepalingen van deze paragraaf.

Geen enkel andere schade is ten laste van Swim Cap Printers, dit zowel voor de schade geleden door de Klant als voor de schade geleden door derden.

Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als ze ingaan tegen dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde.

Swim Cap Printers kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit overmacht (zie Artikel 8.1.) of uit een oorzaak waarover Swim Cap Printers geen controle had.

De in de voorgaande alinea's vastgelegde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Swim Cap Printers zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van zijn personeel, medewerkers, aangestelden, consultants, vertegenwoordigers, vervangers, leveranciers en leveraars.

 

 Artikel 11: waarborg

11.1. Verborgen gebreken : consument waarborg

Overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, beschikt de Consument over een wettelijke waarborg van twee (2) jaar voor elk gebrek aan overeenstemming van de goederen op het ogenblik van hun levering, dat zichtbaar wordt binnen de twee jaar te rekenen vanaf dit ogenblik. artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Swim Cap Printers staat borg voor deze garantieverplichting. Als de Klant rechtstreeks beroep doet op de fabrikant in het kader van deze waarborg, zijn de bijhorende kosten te zijner laste.

De waarborg is echter niet van toepassing als het gebrek zijn oorsprong vindt in de slechte behandeling, beschadiging of het niet-conform gebruik van het product door de Klant.

 

11.2. Verborgen gebreken: waarborg voor professionals & verenigingen

De waarborg voor Klanten die geen consumenten zijn, wordt op dezelfde manier geregeld, met uitzondering van het feit dat deze beperkt blijft tot een (1) jaar te rekenen vanaf het ogenblik van de levering.

 

11.3. Zichtbare gebreken

Zichtbare gebreken, die ontdekt kunnen worden zonder grondige controle, incorrecte leveringen en verschillen in hoeveelheden moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan Swim Cap Printers, met een gedetailleerde vermelding van de redenen, en dit in elk geval ten laatste tien (10) werkdagen na de ontvangst van de artikelen.

De Klant is er persoonlijk verantwoordelijk voor te controleren of de geleverde artikelen geen gebreken vertonen en om te controleren of ze geschikt zijn voor de gewenste bestemming.

artikelen met een gebrek moeten ter beschikking van Swim Cap Printers gesteld worden voor onderzoek, hoewel Swim Cap Printers indien het dit wenst, eveneens het recht heeft de artikelen die aanleiding geven tot het geschil ter plaatse te onderzoeken in de lokalen van de Klant. Indien de Klant geen gebreken meldt binnen voormelde termijn, wordt hij geacht verzaakt te hebben aan iedere vordering betreffende een gebrek van het geleverde artikel.

 

Artikel 12: Contract en klachten

Heeft u een vraag of eventueel een klacht? Onze klantendienst staat voor u klaar, bereikbaar via: E-mail op info@swimcapprinters.com of via telefoon  02/461 11 73 tijdens de kantooruren.

Als u contact opneemt met onze klantendienst wegens een eventueel probleem met uw bestelling, gelieve ons dan steeds uw bestelnummer en uw gegevens mee te delen, zodat we uw klacht sneller en doeltreffender kunnen behandelen.

We doen er alles aan om u binnen de vijf (5) werkdagen mee te delen binnen welke termijn u een voorstel voor een oplossing zal ontvangen. Indien u geen antwoord van ons krijgt binnen de vijf (5) werkdagen, verzoeken we u ons opnieuw te contacteren.

 

Artikel 13: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

13.1. Levenssfeer

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens verbindt Swim Cap Printers zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle voorschriften inzake na te leven.

De persoonsgegevens van de Klanten worden door Swim Cap Printers ingezameld en verwerkt:

in het kader van de opvolging van de bestellingen voor het klantenbeheer en het beheer van de bestellingen;

in het kader van het profileren van de aankopen en het versturen van commerciële mededelingen voor marketingdoeleinden.

Deze persoonsgegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor statistische doeleinden, opvolging van de kwaliteit van onze dienstverlening, en, mits uw voorafgaande toestemming, commerciële prospectie (direct marketing). 

Swim Cap Printers neemt alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren, met name om te verhinderen dat ze worden verspreid aan niet-gemachtigde derden.

Hiertoe neemt Swim Cap Printers alle maatregelen die nodig zijn om zijn computernetwerk te beveiligen. Indien uw persoonsgegevens doorgezonden worden naar onderaannemers (met name voor opslag), waakt Swim Cap Printers erover dat deze een beveiligingsniveau hebben conform de vereiste normen.

Uw persoonsgegevens kunnen, met name bij een gedeeltelijke onderaanneming van de verwerking, naar bedrijven buiten de Europese Unie worden verzonden. In dat geval ziet Swim Cap Printers erop toe dat de overdracht het wettelijk kader volgt: overdracht naar een land dat een voldoende veiligheidsniveau garandeert, ondertekening van contractuele bepalingen die zijn opgesteld door de Europese commissie, of, voor een bedrijf in de Verenigde Staten, verificatie van de toetreding tot "Privacy Shield".

Swim Cap Printers kan de ingezamelde persoonsgegevens aanvullen, optimaliseren en verbeteren op basis van informatie gekregen van derden. Swim Cap Printers registreert de persoonsgegevens voor zolang als nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor ze werden ingezameld of om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven.

De gegevens van vroegere klanten kunnen gedurende 2 jaar gebruikt worden. Deze periode begint te lopen op het einde van de wettelijke waarborgperiode voor het laatste artikel/de laatste dienst die door de Klant werd aangekocht, om vroegere Klanten te informeren over nieuwe producten en diensten en promoties van Swim Cap Printers.

Elke persoon kan kennis nemen van zijn eigen persoonsgegevens die in de bestanden van Swim Cap Printers opgenomen werden en vragen om deze recht te zetten. Hiertoe dient hij een gedateerd en ondertekend verzoek naar het adres van de maatschappelijke zetel van Swim Cap Printers te versturen, samen met een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart. Op dezelfde manier kan iedereen zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens, inclusief zijn elektronische contactgegevens, voor marketingdoeleinden en marktonderzoeken.

Swim Cap Printers garandeert u dat uw persoonsgegevens niet zullen worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uw voorafgaande toestemming. Indien u Swim Cap Printers die toestemming geeft, dan hebt u op elk moment het recht om die weer in te trekken.

Swim Cap Printers is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Klanten die werden meegedeelde in het kader van de betalingsverrichting. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt door de leverancier van de betaaldiensten, die de wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van zijn opdracht dient na te leven. In geval van vragen of opmerkingen kunnen de Klanten kunnen zich rechtstreeks tot de klantendienst van deze leverancier van betaaldiensten wenden.


Artikel 14: Varia

Het feit dat Swim Cap Printers op een bepaald ogenblik beslist een van de clausules van deze AVVA online of van de Wettelijke bepalingen leidt in geen geval tot een definitieve verzaking aan deze clausules.

Het feit dat een van de bepalingen van deze AVVA niet geldig zou zijn, heeft geen enkele invloed op de daadwerkelijke toepassing van de andere clausules.


Artikel 15: Plaats van uitvoering van de overeenkomst, bevoegde rechtbank en toepasselijke recht

Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen Swim Cap Printers en de (professionele) Klant (met uitsluiting dus van Klanten die consument zijn) valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Behalve indien een andersluidende bindende wet verplicht toegepast dient te worden, heeft Swim Cap Printers eveneens het recht de rechter te vatten van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel of de woonplaats van de Klant gelegen is.

Het Belgisch recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen Swim Cap Printers en de Klant.

De Klant kan zich eveneens richten tot het online ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr.